REGULAMIN PROWADZENIA KONTA

§ 1 DEFINICJE

 1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 2. Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna usługa Sklepu, dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 
 3. Usługobiorca – każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta. 
 4. Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin prowadzenia Konta.     
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.ekover.pl
 7. Usługodawca – EKOVER PIOTR DRABJEWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5551618023, REGON: 383405591, BIAŁOBŁOCIE 35/2, 77-420 LIPKA.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Kontakt ze Usługodawcą jest możliwy:

 1. Osobiście w godzinach pracy od 8.00 do 16.00 Sklepu pod adresem: ul. Kościuszki 15i, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 2. Telefonicznie w godzinach pracy Sklepu pod nr tel.: +48 882 192 468
 3. E-mailowo- przez całą dobę pod adresem e-mail: sklep@ekover.pl,  przy czym Sprzedawca oświadcza, że na wiadomości e-mail wysłane po godzinach pracy Sklepu będzie odpowiadał w miarę możliwości w następnym dniu roboczym, a gdyby to nie było możliwe w pierwszym możliwym terminie.

§3 WYMOGI TECHNICZNE

Drogi Kliencie aby móc cieszyć się ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez nasz Sklep potrzebne Ci jest:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
 3. aktywne konto e-mail.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: sklep@ekover.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@ekover.pl Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 6 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;

b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;

c) miana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.

 1. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy sklep@ekover.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 3. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.